Lekarz sądowy Łódź

lekarz sądowy Łódź

Prywatny Gabinet Lekarski
Łódź, ul. Julianowska 7A

lek. Adam Grzywiński
tel. 609 952 940


U W A G A !!! URLOP: W DNIACH 19.06.-04.07.2021

lekarz sądowy

Jestem lekarzem, znajdującym się w wykazie lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Łodzi

Lekarz sądowy to lekarz, który wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się z powodu choroby uczestników postępowania wezwanych lub zawiadomionych przez organ uprawniony.

Jeśli to możliwe, proszę o wydrukowanie na wizytę poniższego zaświadczenia:

Czy na badanie należy zgłosić się osobiście?

Tak. Jedynie w przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Na przykład w przypadku pobytu w szpitalu należy przedstawić lekarzowi sądowemu zaświadczenie ordynatora o leczeniu szpitalnym. Dokumentację dostarcza upoważniona osoba bliska.

Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Zaświadczenie takie może być wystawione po okazaniu:

  • kserokopii dokumentacji lekarskiej z przebiegu leczenia, a w szczególności zwolnienia lekarskiego z pracy
  • dokumentu tożsamości
  • wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego (prawidłowo wystawione zaświadczenie lekarskie musi zawierać nazwę organu uprawnionego, który wystawił wezwanie lub zawiadomienie i sygnaturę akt sprawy)

Czy możliwe jest zwolnienie na „opiekę nad dzieckiem”?

Nie. Ustawa o lekarzu sądowym nie przewiduje zaświadczeń zwalniających ze stawiennictwa z powodu choroby osoby pozostającej pod opieką wezwanego uczestnika rozprawy. Na przykład zwolnienie od pediatry na opiekę nad dzieckiem nie może być podstawą do udzielenia zaświadczenia sądowego.

Czy każde zwolnienie z pracy automatycznie upoważnia do uzyskania zaświadczenia od lekarza sądowego?

Nie. Rola lekarza sądowego polega nie tylko na weryfikacji istnienia stanu chorobowego, ale również na ocenie, czy dana choroba uniemożliwia stawienie się w sądzie.

W pewnych przypadkach, pomimo zasadnego zwolnienia z pracy, w ocenie lekarza sądowego możliwe będzie stawienie się w sądzie. Ocenia się rodzaj i ciężkość stanu chorobowego, charakter pracy, a nawet odległośc sądu od miejsca zamieszkania.

Czy lekarz sądowy może wystawić zaświadczenie z zakresu specjalizacji innej, niż ta, którą posiada?

Istnieje ewentualność wystwienia zaświadczenie przez lekarza sądowego z zakresu wykraczającego poza jego specjalizację. Jednak konieczne jest wówczas pełne udokumentowanie choroby przez specjalistę prowadzącego leczenie. Oprócz kopii zwolnienia lekarskiego, należy przedstawić taką dokumentację jak:

  • zaświadczenie od secjalisty o leczeniu i zawartej w tym opinii, że stan zdrowia uniemożliwia stawienie się na wezwanie
  • kopię co najmniej opisu ostatniej wizyty u specjalisty
  • kopię wszelkiej dokumentacji, jak wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, karty wypisowe leczenia szpitalnego

Weryfikacja rzetelności zaświadczenia

Organ uprawniony może podjąć niezbędne czynności sprawdzające dla zweryfikowania rzetelności zaświadczenia. Lekarz sądowy może być wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących badania i przedstawienia dokumentacji lekarskiej.

Dlatego tak ważne jest dostarczenie każdej dokumentacji uzasadniającej wystawienie zaświadczenia i potwierdzającej jego rzetelność i zasadność!

Bez przedstawienia dokumentacji lekarz nie może wystawić zaświadczenia.

Lekarze sądowi nie wykonują obdukcji.

Badanie takie przeprowadzają lekarze medycyny sądowej.

Lekarze sądowi nie wydają również opinii.

Opinie sporządzają biegli sądowi, czyli osoby mające bogate doświadczenie zawodowe i uznane za eksperta w ściśle określonej dziedzinie. Są oni powoływani przez sąd w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej.'pageview');