prywatny gabinet lekarski

Prywatny Gabinet Lekarski
Łódź, ul. Julianowska 7A

lek. Adam Grzywiński
tel. 609 952 940


Lekarz sądowy


lekarz sądowy

Jestem lekarzem sądowym, czyli lekarzem, który wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się z powodu choroby uczestników postępowania wezwanych lub zawiadomionych przez organ uprawniony.

Zaświadczenie takie może być wystawione po okazaniu

  • kserokopii dokumentacji lekarskiej z przebiegu leczenia, a w szczególności zwolnienia lekarskiego z pracy
  • dokumentu tożsamości
  • wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego (prawidłowo wystawione zaświadczenie lekarskie musi zawierać nazwę organu uprawnionego, który wystawił wezwanie lub zawiadomienie i sygnaturę akt sprawy)

Jeśli to możliwe, proszę o wydrukowanie na wizytę poniższego zaświadczenia:

U W A G A :

Lekarze sądowi nie wykonują obdukcji.

Badanie takie przeprowadzają lekarze medycyny sądowej.


Lekarze sądowi nie wydają również opinii.

Opinie sporządzają biegli sądowi, czyli osoby mające bogate doświadczenie zawodowe i uznane za eksperta w ściśle określonej dziedzinie. Są oni powoływani przez sąd w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej